bij Prognos Nederland BV
 
Wat is Prognos                          
Hoe werkt Prognos                    
Ontwikkeling Prognos              
Voor wie is Prognos                  
Prognos modules                      
Opsporen van oorzaken            
Prognos aanschaffen                
Wat als u Prognos gebruikt       
Patiënten informatie                 
Prognos praktijken                    
Ziekteverzuim terugdringen  
Waarom Prognos gebruiken
Prognos is een zeer nuttige aanvulling op de algemeen geaccepteerde therapieën in de wereld en kan als zelfstandig systeem opereren of als aanvulling op een bestaand systeem richting geven aan de therapie.

prognos
DIN EN ISO 9001 &
DIN EN ISO 13 485:2012 gecertficeerd.

© Prognos Nederland BV 2024
Disclaimer
Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

Uitsluiting aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade - direct dan wel indirect - ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door Prognos Nederland BV uitdrukkelijk afgewezen.

Prognos Nederland BV biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Informatie op deze site
Prognos Nederland BV streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Prognos Nederland BV streeft er eveneens naar dat alle informatie die is opgenomen in de op deze site aangeboden modules correct is en dat deze modules juist en ononderbroken functioneren. Prognos Nederland BV wijst echter ieder vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie dan wel in het functioneren van de op deze site aangeboden modules. Prognos Nederland BV aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen. Hoewel Prognos Nederland BV alles in het werk zal stellen om de on-line verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de on-line verzending van gegevens door gebruikers van deze website. Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door Prognos Nederland BV worden gewijzigd.

Kwaliteit behandelaars
Prognos Nederland BV is nimmer verantwoordelijk voor de kwaliteit, kundigheid van de behandelaar alsmede de behandeling die de behandelaar bij de patiënt uitvoert.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Prognos Nederland BV dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door Prognos Nederland BV onderhouden en Prognos Nederland BV heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Prognos Nederland BV geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Prognos Nederland BV dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Prognos Nederland BV.

Virussen
Prognos Nederland BV garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Algemene voorwaarden
Op al onze handelingen, aanbiedingen en verbintenissen zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kvk Rotterdam op verzoek sturen wij u gratis een exemplaar toe.

Disclaimer ISO gecertificeerd: DIN EN ISO 9001 & DIN EN ISO 13 485:2012